RU EN

Page menu:

Aref'ev Stanislav Pavlovich

Aref'ev Stanislav Pavlovich

Aref'ev Stanislav Pavlovich, born 19 April, 1961. Graduated from Tyumen State University, Faculty of Biology (at the present time – Institute of Biology (1983). Candidate of Biological Sciences (PhD) in Plant Protection (1990), Doctor of Biological Sciences in Ecology (2006), Chief Research Scientist for the Laboratory of Ecology, Mathematical Modeling and GIS Technologies, Institute on Problems of Northern Development Russian Academy of Sciences, Siberian Branch in the city of Tyumen (since 2006). Expert in forest ecology, forest mycology, dendrochronology, biological indication of a condition of forest ecosystems. PI for the research projects of the Institute on Problems of Northern Development Russian Academy of Sciences, Siberian Branch, targeted on studying biological diversity and sustainable development of ecosystems of forest-and-marsh complex of Western Siberia, the Head and Supervisor for the ecological sections of research projects on regional development. Editor-in-chief for peer-reviewed scientific journal «Vestnik Ekologii, Lesovedeniya i Landshaftovedeniya» (Bull. Ecol., Forestry and Landscape Analysis) (2000-2011). Member of the Joint Academic Council of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences on Biological Sciences (since 2013). Awarded by the Honorary Certificate of the Governor of Tyumen Oblast (2007), Honorary Certificate of the Presidium of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (2007), the Honorary Title «Veteran of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences» (2011). Author and coauthor of more than 170 scientific publications, including 5 books. Some of them: «Ksilotrofnye griby – vozbuditeli gnilevykh boleznej kedra sibirskogo v srednetaeznom Priirtyshye» (Xylotrophic fungi – decay disease-producing factor for the Siberian stone pine in middle taiga of the Irtyshriver basin» In «Mikologiya i Fitopatologiya» (Mycology and Phytopathology), 1991 (in Russian with English abstract); «Assessment of the stability of the Siberian stone pine forests in the Western Siberian Plain» In «Rus. J. Ecol.», 1997 (in Russian with English abstract); «Khronologicheskaya oscenka sostoyaniya kustarnikovykh tundr Yamala» (Chronological assessment of a condition of the shrubby tundra of Yamal) In «Sibirskiy Ekologicheskiy Zhurnal» (Sib. J. Ecol.), 1998 (in Russian with English abstract); «Prirodnaya Sreda Yamala. Tom 3. Bioscenozy Yamala v Usloviyakh Promyshlennogo Osvoeniya» (Environment of Yamal. Vol. 3. Biocenoses of Yamal in the Conditions of Industrial Development), Tyumen, 2000 (in Russian with English abstract); «Xilotrofnye griby kedrovykh lesov Zapadno-Sibirskoj ravniny» (Xylotrophic fungi of the Pinus sibirica forests of the West Siberian Plain) In «Sibirskiy Ekologicheskiy Zhurnal» (Sib. J. Ecol.), 2001 (in Russian with English abstract); «Krasnaya Kniga Yamalo-Nenetsckogo Okruga» (Red List of the Yamalo-Nenets Autonomous District) Yekaterinburg, 2003, 2010, 2013 (in Russian); «Krasnaya Kniga Tyumenskoj Oblasti» (Red List of Tyumen Oblast), Tyumen, 2004 (in Russian); «Okhranyaemye vidy gribov Uralskogo federalnogo okruga» (Red list fungi of the Urals federal district) In «Mikologiya i Fitopatologiya» (Mycology and Phytopathology), 2006 (in Russian with English abstract); «Systemny Analiz Bioty Derevorazrushayuschih Gribov» (System Analysis of a Biota of Wood-Destructive Fungi) DSc (Biol.) Thesis, Tyumen, 2006 (in Russian); «Prirodny Komplex Parka “Numto”» (Natural Complex of the “Numto”Park), Novosibirsk, Nauka, 2008 (in Russian); «O rostovykh faktorakh formirovaniya ustoichivykh k gnilyam kedrovnikov» (About growth factors of formation wood decay-resistant Pinus sibirica forests) In «Khvoinye Borealnoj Zony» (Coniferous of the Boreal Zone), 2009 (in Russian with English summary); «Sistemny Analiz Bioty Derevorazrushayuschih Gribov» (System Analysis of a Biota of Wood-Destructive Fungi), Novosibirsk, Nauka, 2010 (in Russian); «Deformation model of the radial growth of woody plants and its analytical capabilities» In «Contempor. Probl. Ecol.», 2010; «Klimaticheskie faktory v drevesno-kolscevykh khronologiyakh goroda Tyumeni» (Climatic factors in tree ring chronologies of the city of Tyumen) In «Vestnik Tyumenskogo Gosudarstvennogo Universiteta» (Tyumen State University Herald), 2013 (in Russian with English summary); «Vliyanie faktora rekreascii i klimaticheskih tendencii 2000-2014 godov na vidovoe raznoobrazie i strukturu soobschestv drevesnykh gribov goroda Tyumeni» (Influence of recreation and climatic tendenciesof 2000-2014 on the diversity of species and structureof communities of wood fungi in the city of Tyumen) In «Vestnik Tyumenskogo Gosudarstvennogo Universiteta» (Tyumen State University Herald), 2014 (in Russian with English summary);

E-mail:sp_arefyev@mail.ru

Papers in eLibrary.ru (Rus. Sci. Cit. Index) 99

Total eLibrary.ru citations – 1096; eLibrary.ru Hirsh index – 13.

Papers in Scopus (Aref'ev 4; Arefyev – 2) – 6

Total Scopus citations – 2; Scopus Hirsh index – 1.

Papers in Web of Science Core Collection 2

Total Web of Science Core Collection citations 0;

Web of Science Core Collection Hirsh index 0.

Return to list