RU EN

Page menu:

Mironov G. S., Danilin I. M. Forest Vector of the Siberian Institute of Higher Education

Authors:
Keywords:
Siberian Forest Institute, Siberian Institute of Forest Engineering, Siberian Institute of Technology, Krasnoyarsk State Academy of Technology, Siberian State University of Technology, Reshetnev Siberian State University of Science and Technology, history
Pages:
91–105

Abstract

UDC 630*

How to cite: Mironov G. S.1, Danilin I. M.2, 1 Forest vector of the Siberian institute of higher education // Sibirskij Lesnoj Zurnal (Sib. J. For. Sci.). 2020. N. 6. P. 91–105 (in Russian with English abstract and references).

DOI: 10.15372/SJFS20200609

© Mironov G. S., Danilin I. M., 2020

90-year history of the creation and development of the first forestry higher educational institution in Krasnoyarsk Krai – the Siberian Forest Institute / Siberian Institute of Forest Engineering / Siberian Institute of Technology / Krasnoyarsk State Academy of Technology / Siberian State University of Technology, currently – Reshetnev Siberian State University of Science and Technology. Information is presented on the main stages of the formation of the university, the directions of training forest specialists, and conducting scientific research.

Article


СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (REFERENCES)

Выпускник СибГУ им. М. Ф. Решетнева назначен руководителем Института лесных технологий // СибГУ им. М. Ф. Решетнева. Новости. 24.06.2019 [Vypusknik SibGU im. M. F. Reshetneva naznachen rukovoditelem Instituta lesnykh tekhnologiy (Graduate of Reshetnev Siberian State University of Science and Technology was appointed head of the Institute of Forest Technologies) // SibGU im. M. F. Reshetneva (Reshetnev Sib. St. Univ. Sci. Technol.). Novosti (News). 24.06.2019 (in Russian)]. https://www.sibsau.ru/content/ 671/

Избран ректор СибГУ им. М. Ф. Решетнева // СибГУ им. М. Ф. Решетнева. Новости. 08.11.2019 [Izbran rektor SibGU im. M. F. Reshetneva (Elected Rector of Reshetnev Siberian State University of Science and Technology) // SibGU im. M. F. Reshetneva (Reshetnev Sib. St. Univ. Sci. Technol.). Novosti (News). 08.11.2019 (in Russian)]. https://www.sibsau.ru/content/928/

Институт лесных технологий, 2020 [Institut lesnykh technology (Institute of Forest technologies)], 2020 (in Russian)]. http://iltsibgu.ru/history

Миронов Г. С. Лесная нива Красноярья. Очерки истории лесного комплекса Красноярского края. Красноярск: Литера-Принт, 2009. 191 с. [Mironov G. S. Lesnaya niva Krasnoyar’ya. Ocherki istorii lesnogo kompleksa Krasnoyarskogo kraya (Forest field of Krasnoyar'ie. Essays on the history of forest complex of Krasnoyarsk Krai). Krasnoyarsk: Litera-Print, 2009. 191 p. (in Russian)].

Миронов Г. С. Нас объединяет лес. Книга очерков к 50-летию установления Дня работника леса. Красноярск: Литера-Принт, 2016. 264 с. [Mironov G. S. Nas ob’edinyaet les. Kniga ocherkov k 50-letiyu ustanovleniya Dnya rabotnika lesa (We are united by the forest. Book of essays on the 50th anniversary of the establishment of the Day of the forest worker). Krasnoyarsk: Litera-Print, 2016. 264 p. (in Russian)].

Миронов Г. С., Распопин К. И., Скудин В. М. Лесное Красноярье. История лесного хозяйства, лесной науки, лесного образования Красноярского края. Красноярск: Литера-Принт, 2010. 268 с. [Mironov G. S., Raspopin K. I., Skudin V. M. Lesnoe Krasnoyar’e. Istoriya lesnogo khozyaystva, lesnoy nauki, lesnogo obrazovaniya Krasnoyarskogo kraya (Forest Krasnoyarie. History of forestry, forest science, forest education of Krasnoyarsk Krai). Krasnoyarsk: Litera-Print, 2010. 268 p. (in Russian)].

Миронов Г. С., Хлыстунова М. А. Леса и лесное хозяйство Красноярского края. Информационный сборник. Красноярск: Литера-Принт, 2017. 136 с. [Mironov G. S., Khlystunova M. A. Lesa i lesnoe khozyaystvo Krasnoyarskogo kraya. Informatsionny sbornik (Forests and forestry of Krasnoyarsk Krai. Information collection). Krasnoyarsk: Litera-Print, 2017. 136 p. (in Russian)].

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 225 от 17.03.2016 «О реорганизации федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования “Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва” и федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования “Сибирский государственный технологический университет”» [Prikaz Ministerstva obrazovaniya i nauki Rossyskoy Federatsii № 225 ot 17.03.2016 «O reorganizatsii federal’nogo gosudarstvennogo byudzhetnogo obrazovatel’nogo uchrezhdeniya vysshego obrazovaniya “Sibirskiy gosudarstvenny aerokosmicheskiy universitet imeni akademika M. F. Reshetnyova” i federal’nogo gosudarstvennogo byudzhetnogo obrazovatel’nogo uchrezhdeniya vysshego obrazovaniya “Sibirskiy gosudarstvenny tekhnologicheskiy universitet”» (Order of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation N. 225 of 17 March, 2016 "On the reorganization of the federal state budgetary educational institution of higher education" Siberian State Aerospace University named after Academician M. F. Reshetnev" and the federal state budgetary educational institution of higher education "Siberian State Technological University") (in Russian)] https://disk.sibsau.ru/ website/files/documents/Prikaz_225_ot_ 17.03.2016.pdf

СибГТУ. Википедия, 2020 [SibGTU. Vikipediya (Sib. St. Univ. Technol. Wikipedia), 2020 (in Russian)].

СибГУ им. М. Ф. Решетнева, 2020 [SibGU im M. F. Reshetneva (Reshetnev Sib. St. Univ. Sci. Technol.), 2020 (in Russian)]. https://www.sibsau.ru/

Сибирский государственный технологический университет (СибГТУ) // Энциклопедия Красноярского края, 2016 [Sibirskiy gosudarstvenny tekhnologicheskiy universitet (SibGTU) (Siberian State University of Technology (SibSUT) // Entsiklopediya Krasnoyarskogo kraya (Encyclopedia of Krasnoyarsk Krai), 2016 (in Russian). http://my.krskstate.ru/docs/universities/sibirskiy-gosudarstvennyy-tekhnologicheskiy-universitet/

Состоялось чествование бывшего ректора университета Эдуарда Буки в связи с окончанием трудовой деятельности // СибГУ им. М. Ф. Решетнева. Новости. 30.08.2019 [Sostoyalos’ chestvovanie byvshego rektora universiteta Eduarda Buki v svyazi s okonchaniem trudovoy deyatelnosti (Honoring of the former rector of the university Eduard Buka took place in connection with the end of his career). SibGU im. M. F. Reshetneva (Reshetnev Sib. St. Univ. Sci. Technol.). Novosti (News). 30.08.2019 (in Russian)]. https://sibsau.ru/content/754/


Return to list